Tehnici Wu Tao Kung Fu Traditional

BLOCAJE:

TAN SAO \ PAK SAO \ HOU PAK SAO

COM SAO / HOU COM SAO / GAUNG SAO

POON LIU / DAO TAN SAO / CHAN PAK SAO

BONG SAO \ TUI DE BA \ NOY GORT

WU SAO \ TAO SHOU \ JUT SAO

WU SAO \ TAO SHOU \ JUT SAO

LOVITURI:

CHONG QUAN\ JIK CHEUNG \ YIN CHEUNG

CHONG QUAN\ JIK CHEUNG \ YIN CHEUNG

ER DE YIN CHEUNG \ QUA CHOY \ QUA CHOY CHAN

ER DE YIN CHEUNG \ QUA CHOY \ QUA CHOY CHAN

QUA CHOY HOU / GANG CHEUNG / BONG CHEUNG

QUA CHOY HOU / GANG CHEUNG / BONG CHEUNG

HAR DAR / JIK TEK / JUK TEK

HAR DAR / JIK TEK / JUK TEK

HOU TEK \ YUAN DE SHUI \ GO DAR

HOU TEK \ YUAN DE SHUI \ GO DAR

TA DE DAO / CHAP CHOI